Osiguranje

Osiguranje datira iz prošlosti kada je potopljen brod na kojem se prevozila roba. Dogodili su se veliki materijalni i nematerijalni gubici i gubitak dobara. Stradali su brodari i roba u prijevozu. Oštećeni su isporučitelji i primatelji roba. Tada su se okupili brodari i napravili dogovor da svi solidarnu pomognu oštećenima. Od tada su na jedan račun odvajali za moguće buduće katastrofe i sve se više brodara počelo se udruživati kako bi bezbolnije podnjeli nastalu moguću štetu.

Priča je daleko zanimljivija i više o nastanku osiguranja možete čitati ovdje.

Pojmovi iz osiguranja

OSIGURAVATELJ – društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju. Osnovna obaveza osiguravatelja je da isplati korisniku osiguranja odgovarajući iznos u skladu sa ugovornim obavezama.

UGOVARATELJ OSIGURANJA – fizička ili pravna osoba koja sa osiguravateljem zaključuje ugovor. Svojim potpisom ugovaratelj osiguranja se obavezuje platiti ugovorenu premiju i da prijavi sve okolnosti koje su od značaja za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle biti nepoznate.

OSIGURANIK – osoba koja zaključuje ugovor o osiguranju. Osiguranik može biti istovremeno i ugovaratelj osiguranja. Ukoliko osiguranik i ugovaratelj nije ista osoba, za punovažnost ugovora o osiguranju neophodan je i potpis osiguranika. Ukoliko je osiguranik maloljetna osoba, potpisnik na ugovoru o osiguranju je njegov roditelj ili staratelj.

PONUDA – pisani prijedlog usiguraravatelja osiguranja za zaključenje ugovora.

POLICA –isprava o zaključenom osiguranju koju izdaje osiguravatelj.